رنگ بندی

نمونه ای از رنگ بندی های ورق کامپوزیت

aeo400 aeo401 aeo402 aeo403